Zakres usług świadczonych w placówce​

Rodzaj i sposób świadczenia usług w placówkach zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną intelektualną oraz
indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymnością i poczucia bezpieczeństwa.

Każdy uczestnik zostanie objęty/a wsparciem zgodnym z indywidualną diagnozą potrzeb i ścieżką reintegracji, opracowaną przez personel projektu w formie Indywidualnego Planu Działania

Placówka spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników placówki i ich opiekunów.

Wachlarz usług obejmuje:

Wózek
Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne
Spacer
Usługi aktywizacyjno – usprawniające;
Dłonie
Usługi wspomagające

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze:

 • możliwość dowozu osoby niesamodzielnej do Placówki Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • ciepły posiłek;
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych i fizjologicznych.

Usługi aktywizująco-usprawniające:

 • terapia zajęciowa;
 • zajęcia podnoszące sprawność i aktywność;
 • wyjścia rekreacyjno-turystyczne;
 • wycieczki;
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych;
 • organizacja czasu wolnego.

Usługi wspomagające:

 • wsparcie opiekuna medycznego w Placówce Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • wsparcie i konsultacje psychologiczne;
 • konsultacje geriatryczne w Placówce Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • usługi wspomagające, dedykowane uczestnikom i ich rodzinom;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych.
Witamy, w czym możemy pomóc?