Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
w Skawinie

Nasze Placówki

Zdjęcie placówki w Skawinie od zewnątrz

Skawina

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
w formie dla Osób Niesamodzielnych w Skawinie,
ul. Rynek 24, 32-050 Skawina

Zdjęcie placówki w Radziszowie od zewnątrz

Radziszów

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
Filia „Północ”,
Dwór Dzieduszyckich,
ul Szkolna 4, 32-052 Radziszów

Zdjęcie placówki w Jurczycach od zewnątrz

Jurczyce

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
Filia „Południe”,
Dom Ludowy Hallerówka
Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce.

Celem działalności placówek, zapewniającym dzienną opiekę i aktywizację osób starszych, jest oferowanie opieki oraz polepszenie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin.
Efektem usług realizowanych w placówce jest osiąganie i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności.

Informacje dotyczące trwałości projektu

Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie, Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych filia „Południe” w Jurczycach oraz Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych filia „Północ” w Radziszowie prowadzone są przez centrum Usług Społecznych w Skawinie w ramach okresu trwałości projektu: 

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu A i B) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Realizatorem projektu jest Gmina Skawina, ul. Rynek 1. 32-050 Skawina:

Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

 

Znak województwa Małopolskiego

Uczestnicy

Oferta przyznania pomocy w placówce skierowana jest do osób po 60 roku życia, o ograniczonej sprawności i miejscu zamieszkania na terenie Gminy Skawina.

Zakres usług świadczonych w placówce

Rodzaj i sposób świadczenia usług w placówkach zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymnością i poczucia bezpieczeństwa.

Każdy uczestnik zostanie objęty/a wsparciem zgodnym z indywidualną diagnozą potrzeb i ścieżką reintegracji, opracowaną przez personel projektu w formie Indywidualnego Planu Działania

Placówka spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników placówki i ich opiekunów.

Wachlarz usług obejmuje:

Wózek
Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne
Spacer
Usługi aktywizacyjno – usprawniające;
Dłonie
Usługi wspomagające

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze:

 • możliwość dowozu osoby niesamodzielnej do Placówki Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • ciepły posiłek;
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych i fizjologicznych.

Usługi aktywizująco-usprawniające:

 • terapia zajęciowa;
 • zajęcia podnoszące sprawność i aktywność;
 • wyjścia rekreacyjno-turystyczne;
 • wycieczki;
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych;
 • organizacja czasu wolnego.

Usługi wspomagające:

 • wsparcie opiekuna medycznego w Placówce Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • wsparcie i konsultacje psychologiczne;
 • konsultacje geriatryczne w Placówce Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • usługi wspomagające, dedykowane uczestnikom i ich rodzinom;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych.

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w trwałości projektu.​

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w trwałości projektu oraz formularza zgłoszeniowego.​

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 13
32-001 Skawina

Telefon:

12 276 21 37

E-mail:

Witamy, w czym możemy pomóc?