Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Placówek Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Skawinie

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Placówek Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Skawinie

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • transmisje audiowizualne;
 • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-23.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Skawinie, można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna jest Pani Agnieszka Winiarz, adres poczty elektronicznej a.winiarz@mgops.skawina.net . Kontaktować można się także dzwoniąc pod nr telefonu 12 256 10 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Usług Społecznych w Skawinie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
 • E-mail: mgops@skawina.net
 • Telefon: (+48) 12 276 21 37

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych mieści się w 3 lokalizacjach, które nie są w pełni przystosowane do osób mających trudności w poruszaniu się.

 1. Rynek 24, 32-050 Skawina

 • Do budynku prowadzi 1 wejście, od ul. Stefana Batorego.
 • Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum, szerokość wejścia wynosi 104 cm.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Za wejściem do budynku znajdują się schody oraz platforma przyschodowa, której obsługa wymaga zaangażowania pracownika Centrum.
 • Do pomieszczeń znajdujących się na półpiętrze oraz poddaszu prowadzą schody.
 • Istnieje możliwość obsługi Klienta w biurze znajdującym się na parterze bezpośrednio przy wejściu do budynku.
 • W odległości 70 m od drzwi wejściowych znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się winda.
 • Toaleta na I piętrze znajdująca się w Placówce jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta wewnątrz budynku dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na poziomie -1 .
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille’a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna na poziomie -1.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Szkolnej oraz od strony parkingu tego budynku, gdzie prowadzi wejście z podjazdem dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Wejście do budynku jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • Na parkingu są wyznaczone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody, drzwi mają szerokość 90 cm, istnieje możliwość otwarcia drzwi do 180 cm.
 • Wejście do budynku od strony parkingu wymaga obsługi pracownika Centrum,  drzwi są dwuskrzydłowe o łącznej szerokości 130 cm. Po prawej stronie znajduje się dzwonek przywołujący pracownika Centrum.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille’a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna przenośna.
 • W budynku znajduje się schodołaz którego obsługa wymaga zaangażowania pracownika .
 • W budynku znajdują się schody prowadzące na I piętro i poddasze.
 • Szerokość drzwi wewnątrz budynku jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • Toaleta znajdującą się na parterze budynku jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Świetlica Ludowa w Jurczycach, Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce

 • Do budynku prowadzi wejście, które jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe mają szerokość 95 cm (istnieje możliwość otwarcia drzwi do 134cm).
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, jednak przestrzeń parkingowa wokół budynku umożliwia zaparkowanie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna przenośna.
 • Toaleta wewnątrz budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille’a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w budynkach w których występują bariery architektoniczne mogą osobiście zgłosić się do Punktu Pierwszego Kontaktu w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13 lub telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę na miejscu.

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 

Agnieszka Winiarz – koordynator dostępności, e-mail: a.winiarz@mgops.skawina.net, tel.: 12

Witamy, w czym możemy pomóc?