Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
w Skawinie

Nasze Placówki

Zdjęcie placówki w Skawinie od zewnątrz

Skawina

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
w formie dla Osób Niesamodzielnych w Skawinie,
ul. Rynek 24, 32-050 Skawina

Zdjęcie placówki w Radziszowie od zewnątrz

Radziszów

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
Filia „Północ”,
Dwór Dzieduszyckich,
ul Szkolna 4, 32-052 Radziszów

Zdjęcie placówki w Jurczycach od zewnątrz

Jurczyce

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
Filia „Południe”,
Dom Ludowy Hallerówka
Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce.

Celem działalności placówek, zapewniającym dzienną opiekę i aktywizację osób starszych, jest oferowanie opieki oraz polepszenie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin.
Efektem usług realizowanych w placówce jest osiąganie i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności.

Informacje dotyczące trwałości projektu

Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie, Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych filia „Południe” w Jurczycach oraz Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych filia „Północ” w Radziszowie prowadzone są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie w ramach okresu trwałości projektu: 

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu A i B) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Realizatorem projektu jest Gmina Skawina, ul. Rynek 1. 32-050 Skawina:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

 

Znak województwa Małopolskiego

Uczestnicy

Oferta przyznania pomocy w placówce skierowana jest do osób po 60 roku życia, o ograniczonej sprawności i miejscu zamieszkania na terenie Gminy Skawina.

Zakres usług świadczonych w placówce

Rodzaj i sposób świadczenia usług w placówkach zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymnością i poczucia bezpieczeństwa.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty/a wsparciem zgodnym z indywidualną diagnozą potrzeb i ścieżką reintegracji, opracowaną przez personel projektu w formie Indywidualnego Planu Działania

Placówka spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników placówki i ich opiekunów.

Wachlarz usług obejmuje:

 

Wózek
Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne
Spacer
Usługi aktywizacyjno – usprawniające;
Dłonie
Usługi wspomagające

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze:

 • możliwość dowozu osoby niesamodzielnej do Placówki Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • ciepły posiłek;
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;
 • pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych i fizjologicznych.

Usługi aktywizująco-usprawniające:

 • terapia zajęciowa;
 • zajęcia podnoszące sprawność i aktywność;
 • wyjścia rekreacyjno-turystyczne;
 • wycieczki;
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, rekreacyjnych;
 • organizacja czasu wolnego.

Usługi wspomagające:

 • wsparcie opiekuna medycznego w Placówce Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • wsparcie i konsultacje psychologiczne;
 • konsultacje geriatryczne w Placówce Wsparcia Dziennego i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób Niesamodzielnych w Skawinie;
 • usługi wspomagające, dedykowane uczestnikom i ich rodzinom;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych.

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w trwałości projektu.​

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w trwałości projektu oraz formularza zgłoszeniowego.​

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 13
32-001 Skawina

Telefon:

12 276 21 37

E-mail:

Witamy, w czym możemy pomóc?

Nasza strona internetowa używa plików cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close